Child Doing Art Activity

בקשת הרשמה למסלולי הלימודים במרכז הרפז

גילאי לידה עד 3

 
 
הנחיות חשובות למילוי הטופס
 1. לפני מילוי הטופס קראי בעיון ובתשומת לב רבה את כל נהלי ההרשמה המצורפים בזאת.

 2. יש למלא את הטופס בשלמות ועל-פי  ההנחיות. מילוי חלקי או שגוי יגרום לעיכוב הטיפול בקליטת ההרשמה.

 3. הטופס מיועד לנשים ולגברים, אך למען הפשטות הוא מנוסח בלשון נקבה.

 4. יש להעביר צילום ת.ז. + ספח.

הצהרה כללית:

 1. אני מצהיר/ה שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.

 2. אני מצהיר/ה כי עיינתי בנהלי ההרשמה וכתבי התנאים הכללים המהווים חלק מתנאי הרשמתי ולימודי, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.

 3. אני מצהיר/ה כי קראתי את נוהלי ההרשמה וביטולה ואת כתבי התנאים הכלליים והם מקובלים עלי.

 4. אני מתחייב/ת לקיים את נהלי מרכז הרפז ואת תקנותיו, לרבות אלה שייקבעו במשך זמן לימודי, גם אם יהיו בהם שינויים מעת לעת.

 5. אם נרשמתי או ארשם מטעם ו/או במימון אחר כגון: מקום העבודה, אני נותן בזה את הסכמתי למסור לגורם זה כל מידע לגבי הרשמתי ולימודי במרכז הרפז.

 6. אני מסכים/ה ומאשר/ת בזאת למרכז הרפז לעשות שימוש במידע אודותיי המצוי במאגרי המידע במרכז, במסגרת פעולתו, לרבות ענייני מנהל וכספים.

הצהרת לימודים מרחוק:

פרטים אישיים
לימודים נוספים
 
arrow&v
arrow&v
בחירת מסלול

*לא ניתן לעבור ממסלול פרונטלי למסלול זום, ולהפך

בחתימתי על ההצהרה וההתחייבות אני מצהיר/ה גם שיידוע לי ש:

 1. דמי הטיפול אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה/אי קבלה לקורס.

 2. יש לשלם את שכר הלימוד ביחד עם דמי הטיפול (החיוב יתבצע לפי המועדים שנקבעו בקורס).

 3. הרשמה וביטולה- נוהלי ההרשמה וביטולה מתפרסמים בתקנון המצ"ב.

 4. אי פתיחת קורס- מרכז הרפז שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יקבל הנרשם את שכר הלימוד המלא ששולם.

 
סוג מסלול
arrow&v