Children's Toys

מאמרים

היתר לשימוש חורג – דברים שחשוב לדעת

מאת עו"ד אייל פלשן

אחד המונחים הנזכרים בקשר עם הפעלת גן הילדים ו/או משפחתון הוא "היתר לשימוש חורג". על מנת לדעת מדוע קיים לעתים צורך בהיתר לשימוש חורג על מנת להפעיל גן ילדים, יש להבין פירוש המונח, על רקע המצב התכנוני במדינת ישראל.

מדינת ישראל, על פי חוק, מחולקת לאזורים. בכל אזור, ניתן לעשות שימוש למטרה מסוימת. כך למשל, באזור המיועד למגורים, ניתן לעשות שימוש אך ורק למטרת מגורים, ולא ניתן למשל, להקים בו מפעל למטרת תעשיה ומלאכה או להפעיל חנות למטרה מסחרית.

במבני ציבור לדוגמה (מבנים המיועדים לשמש למטרת הציבור כמו לדוגמה מתנ"סים, בתי ספר עירוניים וכיוצ"ב), לא ניתן לעשות שימוש למטרת מגורים או לכל מטרה אחרת שאינה מטרה ציבורית.

מרבית גני הילדים במדינת ישראל פועלים באזורים המיועדים למגורים. באזורים המיועדים למגורים לא ניתן לעשות שימוש בקרקע למטרות אחרות מלבד למגורים, כמו למשל, הפעלת גן ילדים, שהיא מטרה בעלת צביון מעורב – ציבורי מסחרי.

אי לכך, על מנת להפעיל גן ילדים באזור המיועד למגורים, יש צורך באישור מיוחד – היתר לשימוש חורג. היתר לשימוש חורג מתיר לעשות בקרקע, באופן זמני, שימוש אשר לא הותר לפי חוק.

לסיכום, היתר לשימוש חורג נדרש כאשר הדין החל על הקרקע בו מבוקש להפעיל גן ילדים, אינו מתיר את השימוש למטרת גן ילדים.

ברם, קיים תנאי נוסף אשר צריך להתקיים על מנת שיהא צורך בהיתר לשימוש חורג – מספר הילדים הלומדים בגן הילדים אינו מצומצם. כל זאת בהסתמך על ההנחה כי שימוש למטרת גן ילדים, עם מספר ילדים מצומצם, מקביל למשפחה ברוכת ילדים, או אז ניתן לראות בשימוש – שימוש למגורים.

נשאלת השאלה – מהי כמות הילדים הלומדים בגן הילדים, אשר אינה טעונה היתר לשימוש חורג?

התשובה, למרבה הצער, אינה פשוטה כלל ועיקר, שכן לא קיים חוק בנדון וגם בית המשפט העליון לא אמר את דברו בעניין זה.

ההלכה הפסוקה קובעת כי גן ילדים המספק שירותים למספר קטן של ילדים אינו טעון בהכרח היתר לשימוש חורג. מספר הילדים המקסימאלי אינו קבוע ובדרך כלל נע בין אפס לחמישה עשר ילדים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית או בית המשפט הרלוונטי, אך בדרך כלל עומד על 10 ילדים.

כלומר, במרבית האזורים – כאשר גן ילדים אינו כולל יותר מ – 10 ילדים, אין צורך לקבל היתר לשימוש חורג לשם הפעלתו, ואולם כל מקרה מוכרע לא רק לפי נסיבותיו, אלא גם לפי ההחלטה של הרשות המקומית באזור בו פועל גן הילדים ו/או שיקול דעתו של השופט היושב בדין, אשר כאמור, אינו כפוף להוראה חד משמעית בנדון.

חשוב להדגיש כי קיימות ערכאות בודדות אשר אינן מתחשבות במספר הילדים, ומבחינתן לא ניתן להפעיל גן ילדים ללא היתר לשימוש חורג, באין קשר למספר הילדים.

סוף דבר, על מנת שיהא צורך בהיתר לשימוש חורג, צריך שיתקיימו שני תנאים מצטברים: הראשון – על פי דין לא ניתן לעשות בקרקע שימוש למטרת גן ילדים. השני – מספר הילדים אינו עולה על מספר מצומצם, אשר נע בין 0-15 ילדים. מאת עו"ד אייל פלשן רח' יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) תל אביב טלפון: 03-6252444; פקס: 03-6252443 דוא"ל: Eyalke73@bezeqint.net

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן