Children's Toys

מאמרים

זכויותיה של מנהלת גן השכירה לעומת בעלת גן עצמאית

הרווח של עצמי (המשכורת ברוטו) צריכה להיות גבוהה משמעותית על מנת לפצות את עצמו על שאר הרכיבים שעצמאי אינו זכאי להם…

לעצמאי שמקים עסק תמיד יש גורם סיכון שהעסק לא יצליח.

כמו כן צריך להתאים את רמת הסיכוי שכן אם יצליח יש להבין האם התמורה תהיה כדאית.

רוצה לדעת למה ?הסעיףשכירעצמאי

שכר

שכר ידוע מראש – תלוש

שכר אינו ידוע מראשתשלום מס הכנסה וביטוח לאומימחושב אוטומטית בתלוש השכר ומועבר דרך המעביד למדינהצריך לנהל מערכת חשבונות כדי לדעת את המשכורת (הרווח) ומשלם בעצמו תשלומים למדינה

תנאים סוציאליים

במקרה שמפוטר מגיעים לו פיצויי פיטורין עפ"י החוק

אין

הבראה

אין

זכות לחופשה שנתית

אין

זכאות לימי מחלה

אין

קרן פנסיה /ביטוח מנהלים ולעיתים קרנות השתלמות

הפרשה של מעביד

מחויב בחוק פנסיה חובה

אין-ניתן להפריש לבד

השקעה בעסק

אין

תלוי בסוג העסק

גובה שכר

בד"כ גבוה יותרזכויות בביטוח לאומי  תאונת עבודהמשולם מהיום ה1משלמים רק מיום ה 13אבטלהיש זכאותאין זכאות לאבטלה