Children's Toys

מאמרים

חובות מנהלת הגן העצמאית כלפי מוסדות המדינה

מע"מ

חייבת להירשם במע"מ כעוסק

חייבת לדווח אחת לחודש (או חודשיים) ולשלם מע"מ

יש עוסק פטור שלא משלם מע"מ עד מחזור שנתי של כ-99,000 ₪.

מחירי גני ילדים כוללים מע"מ. מנהלת הגן מחויבת לפתוח תיק במע"מ.

לעיתים יש יתרון לפתוח בהתחלה עוסק פטור (אם אין השקעה גדולה )- מתאים לדוגמא לצהרון או פעוטון שמתחילים בבית.

מס הכנסה

חייבת בפתיחת תיק בפקיד השומה לפי מקום עסקו

חייבת בתשלום מס שנתי כמו שכירה ומשלמת מקדמות על החשבון המס השנתי

חייבת בדוח שנתי הכולל את כל הכנסות התא המשפחתי שלה

חייב בדיווח על נכסים והתחייבויות שלו אחת לכמה שנים עפ"י דרישה  (הצהרת הון)

עוברת ביקורת על מנת לוודא שאכן הצהירה על הכנסותיה האמיתית.

יש לשים לב שעצמאים מחויבים בדרך כלל ישר בתשלום מקדמות למס הכנסה על חשבון הרווח העתידי אך לעתים אין צורך בכך ואתן יכולות לבקש לבטל.   לדוגמא אמא ל 2 ילדים קטנים עד כ 10,000 ₪ רווח חודשי לא מחויבת מס.

ביטוח לאומי

משלמת אחוז (כ-5% עד כ-6,000 ₪ ומעל כ-17%) מהכנסותיה השנתית ונדרשת לשלם מקדמות על חשבון כאשר בסוף השנה עושים חשבון על ההפרשים.

על מנהלת הגן למלא טופס תשלום לביטוח לאומי ולצרף אישור על גובה הכנסותיה.

במידה ומעסיקה עובדים

חייבת בפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי

חייבת בדיווח ותשלום חודשי של הניכויים של עובדיה

חייבת בהגשת דוח מסכם שנתי על עובדיה

יש לה את כל החובות של יחסי עובד מעביד (פיצויים, הבראה, חופשה וכו')

ביטוחים

ביטוח צד ג'- מנהלת הגן מחויבת לבטח את עצמה בפוליסת ביטוח צד ג' על חשבונה. מומלץ כי מנהלת הגן כעובדת עצמאית תבטח את עתידה בפוליסת ביטוח חיים, למקרים של תאונות אישיות או מחלות.