Children's Toys

מאמרים

עשרה דגשים לעניין הסכם שכירות למטרת גן ילדים

אחד הנושאים החשובים טרם פתיחת גן ילדים הוא מציאת מבנה המתאים לשמש למטרת גן ילדים (להלן: "המבנה"). ברב רובם של המקרים מבוקש לשכור את המבנה אשר אמור לשמש את גן הילדים, וזאת בהסתמך על הסכם שכירות. מבלי לגרוע מההמלצה להסתייע בעו"ד המתמחה בייצוג גני ילדים פרטיים בניסוח הסכם השכירות, ראיתי לנכון לציין עשרה דגשים בקשר עם חתימת הסכם השכירות למטרת גן ילדים, והכל כפי שיפורט להלן.

1. בדיקת בעלות – טרם חתימה על הסכם השכירות יש לבדוק כי המשכיר, אשר מן הסתם יציג עצמו כבעלים של המבנה, הינו הבעלים של המבנה. ניתן לעשות כן בנקל באמצעות הוצאת נסח טאבו דרך האינטרנט.

2. בדיקת חריגות בנייה במבנה – זכרו כי במידה וקיימים במבנה חריגות בנייה, ולו הקלות ביותר, לא ניתן יהיה לקבל היתר לשימוש חורג במבנה למטרת גן ילדים, ללא הסדרת חריגות הבניה, באמצעות קבלת היתר בניה. כאשר לא ניתן להסדיר את חריגות הבניה, מטבע הדברים, לא ניתן לקבל היתר לשימוש חורג במבנה, או אז קיימת סכנה לסגירת גן הילדים.

3. עיגון סעיף המגדיר היטב את המושכר – יש להקפיד על הגדרה מדויקת של המושכר, כולל באמצעות מפה המצורפת להסכם השכירות, בפרט כאשר המבנה הינו בית פרטי, וזאת על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בעניין, ובכדי לוודא כי החצר של הבית הפרטי אכן שייכת לבית הפרטי ויכולה לשמש את גן הילדים.

4. הגדרת מטרת השכירות – מומלץ להתעקש, ככל הניתן, כי מטרת השכירות בהסכם השכירות תוגדר כ- "הפעלת גן ילדים". בהקשר זה יוער כי המשכיר, בדרך כלל, יעדיף כי המטרה מוגדרת תהא "למגורים" משיקולי מס. כאשר לא ניתן לשכנע את המשכיר "לרדת מהעץ" מומלץ לנסות למצוא פתרון יצירתי, ולכל הפחות לדאוג לכך כי מטרת השכירות לא תהא "למגורים בלבד".

5. הגדרת משך תקופת השכירות – יש לשים לב כי תקופת השכירות תחל זמן קצר טרם פתיחת שנת הלימודים, על מנת ליתן שהות מספקת להשלמת ההכנות להפעלת גן הילדים במבנה, ותסתיים מעט אחרי סוף שנת הלימודים. כן מומלץ לקבוע כי תקופת השכירות לא תפחת משלוש עד חמש שנים, על מנת לאפשר לגן הילדים להשיא רווחים, בהתחשב בכך כי גן ילדים, ככל העסק, צריך זמן על מנת להשיא רווחים.

6. הסבת זכות השכירות לצד ג' או ביטול הסכם השכירות – יש לעגן בהסכם השכירות סעיף המאפשר הסבת החוזה לצד שלישי, בכפוף לסירוב סביר של המשכיר, במקרה בו גן הילדים נושא הפסדים, והשוכר מעוניין להפסיק את הפעלתו ללא תשלום דמי שכירות עתידיים. כן מומלץ לעגן בהסכם השכירות סעיף המתיר את ביטול הסכם השכירות, כאשר גן הילדים נסגר על ידי הרשויות המוסמכות.

7. עיגון האפשרות של ביצוע שינויים תכנוניים חיצוניים ו/או פנימיים במבנה – ככל שנדרש להתאים את המבנה למטרת גן ילדים, ו/או כאשר קיימת היתכנות להתאמה כגון זו, יש לעגן סעיף מתאים בהסכם השכירות, וככל הניתן, אף לצרף מפרט מסודר להסכם השכירות, המפרט את עבודות ההתאמה כאמור.

8. תיקון נזקים במושכר – יש לציין בהסכם השכירות כי השוכר אינו אחראי על תיקונים, שמקורם בבלאי טבעי ו/או עקב מום נסתר ו/או מעשה זדוני של המשכיר. בנוסף, יש לציין בהסכם השכירות כי המשכיר אמון על תיקון מערכות המבנה (כגון: חשמל, מים, גז, ביוב וכיוצא בזה), וכן על תיקון כל פגם ו/או ליקוי במערכות הנ"ל, שמקורו אינו בשימוש רשלני של השוכר.

9. צבירת מוניטין – חשוב לרשום בהסכם השכירות כי המוניטין הקיים ו/או זה אשר ייצבר לגן הילדים יהא של השוכר בלבד וכי למשכיר לא תהא כל זכות בנדון. כל זאת בפרט המבנה המושכר שימש בעבר גן ילדים ו/או כאשר השוכר מפעיל גן ילדים קיים. סעיף זה נועד למנוע דרישה לפיצוי של המשכיר, בעת העברת זכות השכירות לצד שלישי ו/או לשוכר משנה ו/או של השוכר.

10. החזרת המצב לקדמותו בסיום תקופת השכירות – יש להקפיד לעגן בהסכם השכירות זמן סביר להחזרת המצב לקדמותו, וזאת בהתאם לאופי השינויים אשר בוצעו במבנה במהלך תקופת השכירות לצורך התאמתו לשימוש למטרת גן ילדים.

מאת עו"ד אייל פלשן רח' יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) תל אביב טלפון: 03-6252444; פקס: 03-6252443 דוא"ל: Eyalke73@bezeqint.net

רוצה ללמוד עוד על עבודה עם ילדים בגילאי לידה עד 3? לחצי כאן

#מנהלתגן #תעודתגננת