Children's Toys

מאמרים

תוכנית לימודים לפורים

תוכנית לימודים לפורים- מתוך קורס גננות בכירות במרכז הרפז

מרצה ריקה קוקוס


חג פורים כבר פה ומעורר אצלנו ואצל הילדים התרגשות רבה, צהלה ושמחה.

הנה כמה רעיונות לפעילות בגן הילדים בפורים:


פעילות 1#  שימוש ברעשן, להעצמת מוטיב השמחה

מטרת על: המחשת ביטויי חג פורים, באמצעים אומנותיים

מטרות אופרטיביות:

  1. הילד ידע לשיים את החפץ המוצג – רעשן.

  2. הילד יתנסה בהשמעת צלילי הרעשנים.

  3. הילד ידע לספור את הרעשנים.

  4. הילד יגלה יכולת קשב לשיר מתנגן, תוך הפעלת הרעשן.

גיל הילדים: 1-2 שנים

מס' הילדים: 4

אמצעי המחשה: רעשנים

משך הפעילות: עד 10 דק'

פתיחה

" היום ילדים, הבאתי לכם הפתעות בשקית ההפתעות. מי מנחש מה יש בשקית"?.

מהלך הפעילות

– לאחר שמיעת ניחושי הילדים, מוציאה בהדרגה 4 רעשנים (כמספר הילדים) .

שואלת את הילדים: "מה הבאתי" ?

כולנו חוזרים על המילה "רעשן" בטונים שונים. (משמיעה את קולות הרעשן).

שואלת: איזה קולות משמיע הרעשן? ר ע ש . לכן קוראים לו: ר ע ש ן.

מבקשת מכל ילד לבחור לו רעשן ועוקבת אחר פעילותם.

– כל ילד ממשש, מנסה לסובב את הרעשן  ולשמוע את הצליל.

סופרים ומונים יחד מספר פעמים  את הרעשנים.

משמיעה את השיר "חג פורים" ומבקשת מהילדים להצטרף בשירה ובהפעלת הרעשן.

סיכום "היום ילדים גילינו בשקית ההפתעות את הרעשן. ראינו ופעלנו עם כמה רעשנים גדולים יותר, קטנים יותר וצבעוניים. ספרנו ומנינו את ארבעת הרעשנים וגם שרנו עם הרעשנים. היה לי כייף לפעול אתכם ואני ראיתי שגם לכם".


פעילות 2#  המחשת מוטיב ה-"כאילו", באמצעות דמויות בעלי-חיים ושיר מתנגן.

מטרות אופרטיביות:

הילד ישיים את התמונות ודמויות בעלי החיים.

הילד ידע להשמיע את קולם.

הילד יגלה יכולת קשב לשיר מתנגן.

גיל הילדים: 2.5 – 3

מספר הילדים: עד 3 ילדים

אמצעי המחשה: דמויות בעלי חיים: תרנגול, כלב, חתול, שיר מתנגן.

משך הפעילות: עד 15 דק'.